Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Långe väg, Håslöv, Skåne 2019-09-01


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Kolabacken, Falsterbo, Skåne 2018-09-15


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Skanörs ljung, Skåne 2017-09-17


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Vellinge ängar, Skåne 2016-10-01


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Kolabacken, Falsterbo, Skåne 2013-09-03


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Falsterbokanalen, Skåne 2011-09-24


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Grönalund, Börringe, Skåne 2011-09-11


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Bisbjär, Börringe, Skåne 2011-09-10


Stäpphök Circus macrourus Pallid Harrier
Skanörs ljung, Skåne 2009-09-15

www.svartfoton.se
All content © 2005-2019 Christian Ljunggren. All rights reserved.